Om reden van orde en veiligheid en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente is het nodig dat er regels zijn bij voornemens tot verandering van de weg. Het maken van een inrit of uitweg behoort daar toe. In de algemene plaatselijke verordening is daarom bepaald, dat het verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders:

 • Een uitweg te maken naar de weg.
 • Van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir).
 • Verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Doe via het Omgevingsloket online(externe link) een vergunningcheck. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Check ook in de bijlage van de beleidsregels (te vinden bij "documenten") of uw straat een gebiedsonsluitingsweg of wijkverzamelstraat met sterke verkeersfunctie is. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning(externe link) nodig.

Het aanleggen van een in- of uitrit is altijd vergunningsplichtig.

Omgevingsvergunning aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Weigering vergunning

Een uitweg moet ook aan bepaalde richtlijnen voldoen. De richtlijnen liggen vast in de Beleidsregels Uitwegen 2015 (zie downloads) en wanneer een aanvraag niet voldoet aan deze richtlijnen dan wordt de gevraagde vergunning in beginsel geweigerd.

Een vergunning kan worden geweigerd in belang van:

 • De bruikbaarheid van de weg.
 • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg.
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving.
 • De bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Wat kost het?

Tarief 2022:

 • De leges voor het aanvragen van een uitweg bedragen: € 410,40
 • De kosten voor het realiseren van een uitweg bij woningen, per strekkende meter breedte, gemeten op de perceelsgrens, exclusief het eventueel verplaatsen van voorzieningen t.b.v. nutsbedrijven bedraagt: € 390,70.
 • De kosten voor het verwijderen van een uitweg bij woningen, per strekkende meter breedte, gemeten op de perceelsgrens bedraagt: € 390,70.
 • De kosten voor het realiseren van een uitweg bij een bedrijfspand, per vierkante meter gerekend tussen de wegkant en de perceelsgrens, exclusief het eventueel verplaatsen van voorzieningen t.b.v. nutsbedrijven bedraagt: € 75,85
 • De kosten voor het verwijderen van een uitweg bij een bedrijfspand, per vierkante meter gerekend tussen de wegkant en de perceelsgrens bedraagt: € 75,85

Wat moet ik meenemen?

Bij het aanvraagformulier voegt u toe:

 • Een situatietekening (van de huidige en de nieuwe situatie) op schaal met duidelijke maatvoering (breedte van de inrit, en de afstand tot de perceelsgrenzen).
 • Foto's van de situatie.

Aanvullende informatie

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.