Op weg naar zonne- en windenergie

Voordat we daadwerkelijk met onze eigen opgewekte duurzame energie onze straten verlichten, wasmachines draaien en elektrische fietsen opladen, hebben we nog flink wat stappen te zetten. Bij de ontwikkeling van zonne- en windparken komt veel kijken, spelen veel belangen en zijn veel mensen betrokken. Dat vraagt om zorgvuldigheid waarbij we uitgebreid aandacht hebben voor participatie van bewoners in en om het zoekgebied, grondeigenaren, belangenverenigingen en andere belanghebbenden. Op verschillende momenten in het proces zullen we belanghebbenden informeren, met hen in gesprek gaan of hen vragen om mee te denken.

Welke stappen hebben we de afgelopen tijd gezet?

Ons vertrekpunt is de Kadernota die in de zomer van 2021 is vastgesteld. In de Kadernota staat het doel dat 50% van ons eigen Waalwijks elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt wordt binnen de gemeentegrenzen in 2030. Ook is het ‘zoekgebied’ bepaald voor zonnevelden en windturbines: het gebied ten noorden van de A59. Voordat we aan de slag kunnen moeten we eerst de milieueffecten onderzoeken.

Begin 2022 is vastgesteld wat we precies gaan onderzoeken, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Welke stappen zetten we de komende tijd?

De verwachting is dat het onderzoek naar de milieueffecten eind 2022 wordt afgerond. Begin 2023 worden de locaties voor windenergie gekozen die vervolgens door de gemeenteraad in oktober 2023 worden vastgesteld. Meer informatie over de milieueffectrapportage is te vinden op deze pagina.

Een vergroting van deze infographic staat onderaan deze pagina bij Downloads.

Welke stappen zetten we op lange termijn?

Een vergroting van deze infographic staat onderaan deze pagina bij Downloads.

Ontwikkelfase

Wanneer duidelijk is welke locaties geschikt zijn voor een zonne- of windproject kunnen partijen die een zonneveld willen aanleggen of windturbine willen plaatsen hun project opstarten. Dat begint in de meeste gevallen met een vervolgonderzoek naar de milieueffecten op die specifieke locatie(s). Afhankelijk van de omvang van het project wordt dan nog een projectMER of MER-beoordeling gedaan. Zo krijgen we duidelijkheid of het project daadwerkelijk door kan gaan op die plek.

Contract- en realisatiefase

Na de ontwikkelfase volgen de contract- en realisatiefase die uiteindelijk leiden tot de aanleg van zonnevelden en bouw van windturbines. De verschillende projecten per locatie zullen ook op verschillende momenten starten en lopen.

Exploitatiefase

De verwachting is dat windturbines op zijn vroegst in 2027 draaien. Voor zonnevelden verwachten we dat dit eerder is.