Indienen bestemmingsplanwijziging vóór 1 december 2022

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2023 in werking. Als je nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging wilt indienen, dan moet dit vóór 1 december 2022 gebeurd zijn. Als gemeente hebben we zo voldoende tijd voor het voorbereiden en ter inzage leggen van het bestemmingsplan volgens het huidig recht. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet.

Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht als volgt geregeld: 

  • Aanvragen voor bestemmingsplanwijziging
    Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 juli 2023 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 
  • Aanvragen omgevingsvergunning
    Wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 1 juli 2023 is ingediend, geldt het huidige recht. Voor aanvragen die op of na die datum worden ingediend, geldt de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures? 

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien de concept aanvraag (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) dan vóór 1 december 2022 in. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. 
  

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om de aanvraag vóór 1 december in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning aan te vragen volgens het huidige recht. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht.
Neem voor meer informatie en advies daarvoor contact op met Maaike Clijsen of Pascal Schreppers via mail: omgevingswet@waalwijk.nl of telefoon: (0416) 683456.