De namen van straten worden in de gemeente Waalwijk vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op voorstel van de commissie Straatnaamgeving. De commissie Straatnaamgeving moet coördinatie in de naamgeving van openbare gebieden bevorderen. Heeft u een suggestie voor een nieuwe straatnaam, dan kunt u een voorstel indienen bij de commissie.

Wat moet ik doen?

De namen van straten worden in de gemeente Waalwijk vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op voorstel van de commissie Straatnaamgeving.

Bij veranderingen in bestaande wijken wordt aangesloten op bestaande thema’s. De thematiek voor een wijk ligt dan al vast.

U kunt ook zelf het initiatief nemen en een straatnaam voorstellen. U kunt een schriftelijk verzoek indienen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Bij nieuwe wijken waar (nog) geen bewoners zijn, heeft de commissie Straatnaamgeving contact met de projectontwikkelaar, wijkmanager en/of het (gemeentelijk) projectbureau over de straatnamen. Hoewel de commissie zoveel mogelijk tracht de wensen van bewoners te honoreren, zal zij zich bij haar advisering uiteindelijk (moeten) houden aan de hiervoor genoemde richtlijnen.

Vaststelling straatnamen

Straatnaambesluiten behoren tot een categorie besluiten waartegen in juridische zin bezwaar mogelijk is door belanghebbenden.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft de wettelijke plicht om namen vast te stellen voor alle straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte. De commissie straatnaamgeving adviseert de gemeente over nieuwe straatnamen.

Bij het vaststellen van straatnamen wordt een aantal richtlijnen gehanteerd, het zogenoemde advieskader. Het gaat dan onder meer om:• kenbaarheid,• systematiek,• vindbaarheid,• bereikbaarheid,• maatschappelijke aanvaardbaarheid,• uitspraak van straatnamen en• uniciteit.Mogelijke verwarring of vergissing met andere (bestaande) straatnamen kan immers verregaande gevolgen hebben.Straatnaamthema's kunnen betrekking hebben op personen (dichters, schrijvers, politici enzovoorts) of op overige onderwerpen. Bij persoonsnamen moet het uiteraard gaan om personen van onbesproken gedrag; daar wordt uitdrukkelijk op gescreend. De commissie Straatnaamgeving hanteert de regel om personen niet bij hun leven te vernoemen, met uitzondering van leden van de Koninklijke familie.

Wat moet ik meenemen?

  • Een schriftelijk verzoek met een duidelijke motivatie.