Het zonder vergunning plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. U dient voor het leggen van kabels en leidingen een vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

De aanvraag kan digitaal verzonden worden naar info@waalwijk.nl. De aanvraag dient in enkelvoud, inclusief alle tekeningen en benodigde formulieren ingediend te worden. De vergunning zal ook digitaal verleend worden.

Formulieren

  • Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit, vergunning, een huisaansluiting of een verzoek tot overeenstemming kabelwerk kunt u hier het formulier "Aanvraag-/Meldingsformulier kabel- en leidingwerkzaamheden" gebruiken.
  • Voor werkzaamheden aan kabels en leidingen korter dan 25 m heeft alleen een meldingsplicht. Hiervoor kunt u het "meldingsformulier niet ingrijpende of spoedeisende kabel- en leidingwerkzaamheden" gebruiken.

Beide formulieren zijn te vinden is onder het tabblad Documenten, en kunt u mailen naar dit e-mailadres: adejonge@waalwijk.nl

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist. In het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een aanvraag indienen.

Hoe werkt het?

Bovengrondse kabels en leidingen

  • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
  • Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
  • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse kabels en leidingen

  • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
  • De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Wat kost het?

De richtlijntarieven graafwerkzaamheden kunt u vinden via deze link.(externe link)

Voor leges zie de tarieventabel 2021 hier onderVergunning graafwerkzaamheden kabels en leidingen

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) van de gemeente Waalwijk voor de aanleg van kabels, c.q. leidingen of ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verbrand met het verkrijgen van instemming, toestemming en vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een ononderbroken tracé,

1.12.1.1

tot een lengte van 25 meter

€ 0,00

1.12.1.2

tot een lengte van 100 meter

€ 272,30

1.12.1.3

Met een lengte van 100 tot en met 500 meter

€ 422,70

1.12.1.4

Met een lengte van meer dan 500 meter wordt het onder 1.12.1.3 vermelde tarief verhoogd voor elke 100 meter boven 500 meter of gedeelte daarvan, met een bedrag van

€ 31,30

1.12.2

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare gemeentegrond en de aanbieder van het netwerk, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd met:

€ 62,75

1.12.2.1

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het op grond van dit hoofdstuk berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.12.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.12.2.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Wat moet ik meenemen?

Voor de benodigde aan te leveren gegevens verwijzen we u naar het formulier.

Aanvullende informatie

De Telecommunicatiewet is binnen de gemeente Waalwijk opgenomen in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Het collegebesluit voor de vaststelling van de verordening kunt u inzien middels deze .

In artikel 3 van de AVOI wordt verwezen naar de nadere regels, te vinden bij Downloads onderaan deze pagina.

Verdere informatie over deze AVOI vind u in de toelichting en in het Handboek kabels en leidingen. Beiden vind u onder Downloads.

Tips

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
de heer A. de Jonge, tel:0416-683456, mobiel: 06-22806781 of mail naar adejonge@waalwijk.nl