Doel van het rijk

Het rijk heeft als doel met de Omgevingswet om een eenvoudiger en eenduidiger stelsel van het omgevingsrecht met een balans tussen zekerheid en dynamiek neer te zetten. Met als motto: meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit.

Doel van Waalwijk

Doel van dit project is de gemeente Waalwijk Omgevingswet-proof te maken. Dat wil zeggen klaarmaken voor het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Dat betekent het stapsgewijs uitbouwen van een solide basis (stappen), via verschillende invalshoeken (sporen) en via interne en externe partners (samenwerking). Daarnaast gaan we ook meteen aan de slag om kennis en ervaring te verkrijgen (doen).

Ambitie

De ambitie van dit project is dat we vernieuwend willen zijn vanuit de bedoeling. Oftewel denken vanuit de gebruikers van de fysieke leefomgeving. Deze ambitie sluit goed aan op ons bestaande strategische beleid. In hoofdstuk 1 van het plan van aanpak is het waarom van dit project verder uitgewerkt.