U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

Wat moet ik doen?

Vergunningsvrij kappen 

De meeste bomen op particulier terrein mogen vergunningsvrij gekapt worden. Voor een aantal waardevolle bomen geldt echter wel een kapvergunningsplicht. Deze bomen kunt u zien door op de link van het betreffende gebied te klikken. Op de kaarten worden de gebieden/ vlakken met waardevolle bomen aangegeven door groen gearceerde gedeelten. De individuele bomen hebben een groen rondje met daarin een blauw teken voor een boom. U kun de waardevolle bomen ook op een interactieve kaart bekijken. Voor waardevolle bomen op particulier terrein moet u altijd een omgevingsvergunning met activiteit kap aanvragen.

Interactieve kaart waardevolle bomen (kapvergunning nodig)

De interactieve kaart is altijd up to date en is wat makkelijker te bekijken dan de gebiedskaarten onder Downloads.

Omgevingsvergunning kappen aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier volledig in op www.omgevingsloket.nl(externe link) en voeg een situatietekening en evt. een foto bij;
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Kapmelding doen

Wilt u bomen in een bestaand bos kappen of laten kappen? Vul dan een kapmeldingsformulier(externe link) in en stuur het formulier aangetekend naar de Dienst Regelingen.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt of zon en zicht wegneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Aanvullende voorwaarden 

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten. Valt de boom onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Wat kost het?

Tarief 2022:

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning met de activiteit kap betaalt u € 102,60

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

 • Het soort en het aantal te kappen bomen.
 • De plek waar deze bomen staan.
 • Waarom u de bomen wilt kappen.
 • Vraagt u de vergunning namens de eigenaar van de bomen aan, voeg dan ook zijn of haar schriftelijke toestemming toe.

Aanvullende informatie

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Tips

De eis van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat een regeling op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand is meestal een boom, maar kan ook een houtwal zijn, zoals een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. Doel van de APV is het beschermen van waardevolle houtopstanden. De bepalingen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Boswet

De Boswet wil het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. Daarom is vooral het herplanten van bomen belangrijk, omdat het bosgebied zo in stand blijft. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, zoals wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen staan regelingen om houtopstanden te beschermen. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is.

Tip

Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom. De gemeente kan over een lijst met waardevolle bomen beschikken. Controleer bij de gemeente eerst of de boom die u wilt kappen op deze lijst staat.