Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan

Op 5 juli heeft de Raad van State laten weten dat er in het kader van het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan geen zitting meer zal plaatvinden. Het onderzoek is gesloten en de afdeling Bestuursrechtspraak zal zo mogelijk binnen zes weken schriftelijk uitspraak doen. Uiteraard melden wij het hier zodra er een uitspraak is.

Het bestemmingsplan Akkerlanen werd op 2 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (zoeken op plannaam Akkerlanen). Tegen de vaststelling werd beroep aangetekend. Dit beroep werd in juli 2021 behandeld tijdens een zitting bij de Raad van State. Eind september stelde de Afdeling de gemeente enkele aanvullende vragen. Deze zijn in november in samenwerking met de projectontwikkelaar beantwoord. 

Na vaststelling werd tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dit verzoek werd afgewezen door de Raad van State. Dit betekent dat zolang er geen uitspraak is in de beroepsprocedure, het bestemmingsplan wel in werking is getreden, maar nog niet onherroepelijk is. Concreet betekent dit dat de gemeente op basis van het vastgestelde bestemmingplan vergunningen kan verlenen, ontwikkelaar op basis daarvan ook mag bouwen en deze woningen na realisatie ook bewoond mogen worden, ongeacht de uitkomst van de beroepsprocedure.

Voorbereidingsbesluit

Op 9 juni heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Aanleiding is de constatering dat de regels van het bestemmingsplan meer bouwmogelijkheden bieden voor het oprichten van bijbehorende bouwwerken bij woningen dan bedoeld. Dit kan met name aan de randen van het gebied leiden tot een mate van verstening die vanuit zowel stedenbouwkundig als vanuit klimaatadaptatief oogpunt onwenselijk is. Plannen die passen binnen het genomen besluit kunnen gewoon vergund kunnen worden. Plannen die hier strijdig mee zijn, zullen echter worden aangehouden.

Meer informatie kunt u vinden in het raadsvoorstel. Dit is te vinden bij de agendastukken(externe link) van de raadsvergadering van 9 juni. 

Bouwrijp maken 

Aannemer Van den Elshout en de Bont is in februari in opdracht van Waalborgh begonnen met de civieltechniche voorbereiding, het zogenaamde bouwrijp maken. Bent u benieuwd naar wat er allemaal gebeurt? De werkzaamheden zijn te volgen via debouw.app(externe link). Via deze website kunt u als u vragen of opmerkingen heeft ook contact opnemen met de aannemer. 

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft de gemeenteraad op 2 februari in meerderheid besloten om een ontwerp beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Dit plan geeft uitgangspunten voor de architectuur van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina overige ruimtelijke plannen, onder "diversen". 

Verkoop

In de zomer van 2021 is gestart met de verkoop van de eerste woningen en bouwkavels. Zoals verwacht was de animo groot. Daarom is geloot bij de Woningen notaris. Deze zomer zal gestart worden met de bouw.  

In de toekomst zullen fasegewijs meer woningen aangeboden worden. Verkoop zal geschieden door Van der Zande Makelaars  in opdracht van Waalborgh Bouwontwikkeling. Via www.akkerlanen-waalwijk.nl(externe link) houden zij geïnteresseerden op de hoogte.

Heeft u vragen over de afgelopen loting, koopovereenkomsten of wilt u informatie over wat er in de toekomst aangeboden wordt, en wanneer? Neemt u dan contact op met de makelaar. De gemeente kan u hier geen antwoord op geven!

Nieuwsbrief 

In onze nieuwsbrief zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de nieuwsbrief betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen! Schrijf u in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop. Kies dan voor de optie Nieuwsbrief Wonen.

Inschrijven nieuwsbrief(externe link)

Vragen?

Heeft u een vraag over Akkerlanen? Dan kunt terecht bij Joost van der Heijden. 
E-mail jvanderheijden@waalwijk.nl of telefonisch via het KlantContactCentrum, 0416 683456.